FEN VE TEKNOLOJİ 

Fen ve Teknoloji dersinde genel amaçlarımız

-          Fen ve Teknoloji dersini sevdirmek

-          Bilimsel bakış açısı kazandırmak

-          Gözlem, araştırma, inceleme yapabilmek ve merak duygusu uyandırmak

-          Ekip çalışmasına yatkınlığı artırmak

-          İlgilenen, keşfeden, sorgulayabilen, problem çözebilen ve sürekli öğrenen bireyler yetiştirmek.

-          Çevreyi tanıma, sevme, koruma, iyileştirme bilincini kazandırabilmek.

-          Yapıcı, yaratıcı, eleştirici düşünme yeteneğini kazandırabilmek.

-          Edinilen bilgileri günlük yaşamda kullanabilme becerisini geliştirmek.

-          Bilim ve teknolojinin toplum ilerlemesindeki etki ve önemini kavratmak temel amaçlarımızdır.

 

Fen ve Teknoloji derslerinde öğrencilerimize neden sonuç ilişkisine bağlı düşünme yöntemi verilmesi amaçlanır. Öğrencilerimiz de daha çok gözlem ve araştırma yaparak bilgi toplama yoluyla, yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlanır. Bunun için derslerimiz laboratuar ortamında yapılan deneyler, hazırlanan projeler ve görsel eğitim yardımcı malzemeleri vasıtasıyla çoklu zeka ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirilir.

 

MATEMATİK

Matematik dersi genel olarak öğrenciler için anlaşılması zor ve korkulan bir ders olarak görülmektedir. Bu nedenle öncelikli amacımız, dersi öğrencilere sevdirmek, düzenli çalışan her öğrencinin başarabileceği bir ders olduğunu kavratmaktır.Bunu sağlamak amacıyla,  "Çoklu Zeka" kuramının eğitimdeki önemini bilerek, bazı öğrencilere daha çok ulaşabilmek için derslerimizde teknolojiye bağlı görsellikten de yararlanmaktayız.Burada amaç; öğrencilerin matematik bilgilerinin değişik soru tipi ve anlatımlarıyla zenginleştirmektir.

      Matematik zümresi olarak hedefimiz en iyi olmaktır. Zümre ile ilgili herhangi bir konuda ,tüm zümre öğretmenleri beyin fırtınası yaparak farklı çözüm yolları üretmektedir.Bu amaca yönelik,  Matematik zümresi birlik beraberlik içerisinde planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir.Yapılan testlerin ve deneme sınavlarının sonunda anlaşılmayan konular tespit edilerek öğrencilerle yeniden anlatılmakta,konularla ilgili  farklı soru tarzları çözülerek bu konular pekiştirilmektedir.Öğrencilerin tamamı sırayla birebir çalışmalara alınarak soru çözümü ve konu tekrarı  en üst düzeyde yürütülmektedir.

 

TÜRKÇE

Türkçe öğretim programımızla öğrencilerimizin;

Tüm öğrencilerimizin anadillerini severek, doğru ve etkin bir şekilde kullanabilmelerini,

Dilimizin, millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu benimsemelerini,

Türk ve dünya kültür, sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri tanımalarını,

Çevreyle ve birbiriyle olan iletişim becerilerini geliştirmeyi,

Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmeleri, bunları bir alışkanlık hâline getirmelerini,

 Okudukları metinleri etkin ve doğru biçimde yorumlayabilmelerini, düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sözlü ve yazılı olmak üzere çeşitli anlatım tekniklerini kullanarak ifade edebilmelerini,

Seviyesine uygun eserleri okuma; bilim, kültür ve sanat etkinliklerini seçme, dinleme, izleme alışkanlığı ve zevki kazanmalarını,

Millî, manevî ve ahlâkî değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve düşüncelerini güçlendirmelerini amaçlamaktayız.

 

Kazanımlar

Öğrencilerimizin Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmaları,

Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri,

Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu ve düşünce dünyalarını geliştirmeleri,

Anlama, anlatım, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri,

Bilgiye ulaşmak için kitle iletişim araçlarından yararlanmaları, bu araçlardan gelen mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanmaları ve seçici olmaları,

Hoşgörülü, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmaları ve çözümler üretmelerini hedeflemekteyiz.

 

SOSYAL BİLGİLER ZÜMRESİ

Sosyal Bilgiler zümresinin temel hedefi Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, laik, sosyal, demokratik ve çağdaş değerleri benimseyen, koruyan bireyler yetiştirmektir. Çünkü gelecek, teknolojiye ve bilime sahip çıkan tarihini bilen ve yaşadığı ülkenin önemini kavrayan genç nesiller tarafından gerçekleşecektir.

 

Sosyal Bilgiler zümresi olarak soru sormayı bilen, bilinçli, düşünen, aktarılan bilgileri olduğu gibi değil de yorumlayabilen bireylerin yetişmesini sağlamak, ezbersiz soru yanıt sistemi ile öğrenci ağırlıklı ders işleme modeli benimsenmiştir.

Bilgisayar, akıllı tahta, ders CD'leri ve slâyt gibi teknolojik aletler kullanılarak Sosyal Bilgiler dersinde görsellik sağlanmakta ve böylece anlatılan konular kalıcı hale getirilmektedir.

Sosyal Bilgiler Zümresinin Amaç-Hedef ve Uygulamaları:

Yakın çevreden başlayarak yurdumuzun tarihi ve coğrafi özelliklerini tanıtmak.

Gerek Türkiye, gerekse Dünya ile ilgili temel coğrafi bilgileri, görsel kaynaklardan da faydalanarak kavratmak.

Vatan, millet ve insan sevgisini daha bilinçli ve köklü kılmak.

Atatürk İlke ve İnkılâplarını, Atatürkçülüğü bir hayat felsefesi olarak kavratmak.

Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; hem müfredat konuları işlenirken, hem de sınava yönelik çalışmalarla öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak.

Öğrencilerimizi; milli servetlerimizi korumanın ve değerlendirmenin gereğine inanmış fertler olarak yetiştirmek.

Öğrencilerimizin, toplumun iyi bir ferdi olması için gereken adalet, hak- hukuk kavramlarını yaşayarak öğrenmelerini sağlamak.

Öğrencilerimizi, yurdumuzun ve milletimizin sorunları üzerine eğilen; bu sorunları inceleyip öğrenen ve bu sorunların ülke yararına çözümlenmesine içtenlikle katılan aydın yurttaşlar olarak yetiştirmek.

" Sosyal Bilimleri öğrenen ve öğretenler, mutlu bir ömür sürerler. Çünkü onlar; beşeri, toplumsal, doğal, ekonomik ve tarihi özellikleri bağdaştırma sanatını kavramış, şanslı kişilerdir."

 

" Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."

                                              

Mustafa Kemal ATATÜRK

 

ÖZEL SEÇKİN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA İNGİLİZCE ÇALIŞMALARI

Günümüzde dünyanın pek çok yerinde gerek sosyal alanlarda, gerekse bilim ve teknolojide kullanılan dilin İngilizce olması, İngilizce'nin tüm dünyada ortak bir dil olarak kabul edilmesini sağlamıştır. İnternet vasıtası ile tüm dünyaya ulaşabilirken, İngilizce ile bilgi alışverişini gerçekleştirebilmekteyiz. Okul olarak evrensel bireyler yetiştirme misyonumuzdan yola çıkarak İngilizce eğitimine son derece önem vermekteyiz.

 

İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE FELSEFEMİZ

İngilizce, sanıldığının aksine öğrenmesi kolay bir dildir. Asıl zorluk öğrenilen bilginin etkili bir biçimde kullanımını sağlamaktır. İşte bu zorluğu aşabilmek için biz Özel Seçkin İlköğretim Okulu olarak bilgi birikimi yüksek, deneyimli İngilizce öğretmenleri ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Okulumuz kuruluşundan bu yana dil politikasını, öğrencilerin İngilizce'yi anlaşılır bir şekilde konuşabilmelerini ve küreselleşen dünyada iletişim kurabilmelerini sağlamak üzere oluşturmuştur.

 

İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE ETKİNLİKLERİMİZ

İngilizce öğretimine anasınıfları 5 yaş grubundan itibaren başlanır.

Küçük yaş gruplarında İngilizce müzik dersi yapılır.

Her seviyede çeşitli kaynak yayınlar ve materyaller kullanılır.

Derslerde öğrenci merkezli yaklaşım uygulanır.

Konular interaktif teknik ve metotlarla pekiştirilir. İngilizce dersleri akıllı tahta (Smart Board) uygulamaları ile işlenir.

Öğrencilere kur sistemiyle özel çalışma alanları yaratılır.

Öğrencilerin kendi seviyelerinde proje çalışmaları yürütmeleri sağlanır.

Öğrencilerimiz Cambridge Üniversitesinin uluslar arası sınavlarına girmeleri için teşvik edilirler ve bu konuda haftalık iki saatlik bir çalışma yaparlar.

Öğrenciler özgüven sahibi bireyler olarak yetiştirilirler.

İngilizce ile birlikte diğer toplumların kültürlerini de öğrenirler ve böylece kültürel farklılıklara saygı duyarlar.

Öğrencilerimiz İngiliz Edebiyatı konusunda çalışmalar yapar, drama etkinliklerine katılırlar.

İngilizce okuma saatleri düzenlenir.

 

ÖZEL SEÇKİN OKULLARINDA İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA

Okulumuzda Almanca dersi ikinci yabancı dil olarak 4. sınıflarımızdan itibaren seçmeli ders olarak okutulmaktadır.

İngilizce ve Almanca dillerinin birbirine olan yakınlığı, Almanca´ da ki bir çok sözcüğün ve dil bilgisi yapılarının anlaşılmasına yardımcı olduğu ve keşfederek öğrenmeyi kolaylaştırdığı bilinmektedir. Birinci yabancı dilin öğrenilmesi sırasında edinilen stratejilerden ikinci yabancı dilin öğreniminde yararlanılmaktadır. Okulumuzda, temel dil yapılarının verilmesi ve pekiştirilmesinden sonra, daha çok iletişim becerisinin öğrencilerimize kazandırılması ön plana çıkarılmaktadır.

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretilmektedir çünkü...

Almanca uluslararası ticaret ve diploması bir dildir. Bilim alanında en çok kullanılan diller arasında İngilizce' den sonra Almanca´ dır. Dünya çapında yayınlanan kitapların çoğunluğu İngilizce ve Almanca´ dır.

Yüksek öğrenim açısından Almanya cazip bir ülkedir. Almanca bilenler için Almanya'da yüksek öğrenim çok çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

Almanca Goethe, Nietzsche, Kafka, Bach, Mozart, Beethoven, Freud ve Einstein' in dilidir.

Avrupa Birliğinde en çok konuşulan diller arasında yine İngilizce' den sonra  Almanca´ dır.

Birçok ülkeye en fazla turist İngilizce ve Almanca konuşan ülkelerden gitmektedir.

Birçok uluslararası şirketin merkezi İngilizce ve Almanca konuşulan ülkelerdedir. Bu dilleri konuşan kişiler, iş piyasasında bir adım öndedirler.

Almanya Türkiye'nin en önemli ticaret ortağıdır. Türkiye'de 1000'den fazla Alman şirketi bulunmaktadır ve her yıl 3 milyonu aşkın Alman turist Türkiye'yi ziyaret etmektedir. Almanca bilenler için iş piyasasında çok daha fazla olanak vardır.

Almanya'daki Türk göçmenler sayesinde Almanya ile Türkiye arasında kişisel bağlar çok yoğundur. Almanca bilgisi bir arada yaşamayı kolaylaştırmaktadır.

Almanca öğrenmek kolay ve zevklidir.

Okulumuzda verilen birinci ve ikinci yabancı dil öğretiminin amacı öğrencilerimize yabancı dilde iletişim kurabilecekleri temel dil becerilerini kazandırarak öğretimlerini tamamladıktan sonra da devam edecek akademik çalışma, sosyal ve iş yaşamlarında başarılı olmalarına yardımcı olmaktır

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde milli, manevi ve ahlaki değerler üzerinde duruyoruz. Amacımız; batıl inanç ve hurafelerden uzak, yeterli din kültürü bilgisine sahip aydın bireyler yetiştirmektir.

 

MÜZİK

Anadilinin yanı sıra, ritm ve seslerle duygularımızı yönlendiren ve yansıtan ikinci dilimizdir. Annelerin tatlı sesiyle dinlenen ninniler, farklı ritmleriyle gelişerek süre giden yaşam boyu.

      Sözlü ve sözsüz bestelenen müzik eserleri, besteleyenin kendi duygularını yansıtırken başkalarının da ortak duygularına dönüşür büyüyerek.

     Duygularımızın estetik, yolculuğundaki sınırsız gelişimin yanı sıra, beyin gelişimi üzerindeki çok önemli katkısını da biliyoruz.

     Erken yaşlarda çocuklara dinletilen müzik türünün ilerleyen  yıllardaki müzik beğenisinin belirleyicisi olduğu bilinen bir gerçek.

     Müzik dinlemenin yanısıra, herhangi  bir enstrümanı kullanan çocukların matematiksel zekâlarının ve toplam IQ'larının arttığı, beyindeki nöron faaliyetlerinin ölçülmesiyle kesinleşmiştir. Yaşam boyu  gerekli dikkat, bellek ve bilgi işleme kapasitesini artıran, yaşıtlarından farklılık  yaratan bu önemli bulgu, okulumuzda verilen eğitim çalışmalarında yaşama geçirilmektedir.

     Ders içi etkinliklerde kullanılan flüt,enstrüman çalmakta hemen neticeye götürerek öğrencilerimiz üzerinde başarılı olma duygusunu sevince dönüştürmektedir. Hissedilen bu sevinç öğrencilerimizi, değişik enstrümanları denemeye heveslendirmektedir. Yaş seviyelerine uygun melodika, org gibi enstrümanlarla müzik elde etmeleri arkadaşlarının beğenisiyle, kişilik gelişimleri üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir.

     Hafta sonu telli çalgılarla (Gitar-Kanun-Keman) yapılan çalışmalar ise öğrencilerimizin ilerideki müzik yaşamının temelini oluşturmaktadır.

 

GÖRSEL SANATLAR

Okullarda Görsel Sanatlar eğitimi genel eğitimin bir parçası olarak görülmekle birlikte kendine özgü, kendine özel eğitim yöntemi ve teknikleri olan bir alandır. Öğrenciler için bu ders, düşünsel, bilişsel, duyuşsal ve bedensel etkinlikler içinde bulunarak kendilerini ifade etmeye olanak sağlayan çok yönlü önemli sanatsal bir araçtır.

Görsel Sanatlar dersleri boş zamanların değerlendirilmesine ortam sağlayan süsleme amaçlı bir ders değildir. Özellikle okul öncesi ve ilköğretimde resim dersleri çocuğun coşkulu ve canlı, dış etkenlere açık duygusal nedeniyle bu eğitimi alabileceği en iyi dönemdir. Bu derste çocuk, içinde yaşadığı çevreyi, ortamı tanır, çizdiği resimlerle (bende varım) kendini çevresine kanıtlamaya çalışır, bir değer olduğunun bilincine vararak kendisini tanımlamada önemli bir faktör olarak görür.

Çocuğun sanatsal etkinlikleri kendini rahatlamasına, yaratıcı, insani duygu ve düşüncelerinin gelişiminde etkili olan önemli sonsuz bir kaynaktır. Görsel Sanatlar dersleri sadece sanat eğitimiyle sınırlı kalmaz. Doğa ve insan arasındaki ilişkileri tanır, yaşamın zenginliğini görerek kişisel bütünlüğünü  ve özgüvenini kazandıran vazgeçilmez bir unsurdur.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Günümüzün hızlı değişen dünyasında, kurumların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan yetenek ve gereksinimler nitelik ve nicelik yönünden oldukça değişmeye başlamıştır. Bu, endüstri toplumundan, bilgi toplumuna geçiş süreci şeklinde ifade edilmektedir. Günümüzde özellikle bilişim sisteminin etkileri yaşamımızın her anına yansımaktadır.

   Biz de bir eğitim kurumu olarak bunun etkisini fazlasıyla hissetmekteyiz. Okulumuzda Bilişim Teknolojileri dersinin  içeriği,  öncelikle bilgi çağının ve toplumun gereksinimlerinin doğru anlaşılabilmesi, çağın gereklerini, pratik ihtiyaçlarını ve geleceği doğru öngörüp vizyon ve iç görüş kazandırmayı sağlayıcı sentez ve analiz yeteneklerinin geliştirilmesine dönük olarak hazırlanmıştır.

   Bu dersin amacı, geleceğin büyükleri  öğrencilerimize  bilginin oynadığı ve oynayabileceği rolleri ortaya koymak ve böylece bilişim kültürünün kazanılmasına yardımcı olmaktır.

   Bilişim Teknolojileri dersi ana sınıflarından başlayarak liseye kadar devam etmektedir. Öğrencilerimizin temel olarak birinci basamaktan başlayarak,  sekizinci  basamağa kadar öncelikle bilgisayar okur yazarı olması sağlanmaktadır.

   Daha sonra günümüzde çok önemli hale gelen web tabanlı uygulamalar ve grafik programları hakkında bilgi verilerek,  pratik gereksinimleri karşılamaya  yönelik uygulamalar yapmaktayız.